Právne Služby

SPOROVÁ AGENDA A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

 • právne zastupovanie v konaní pred všeobecnými súdmi vo veciach občianskych, obchodných, pracovných a správnych
 • právne zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
 • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a
 • reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb
 • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok
 • spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok
 • právne audity (due diligence) pohľadávok

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

 • zakladanie obchodných spoločností, joint- ventures a organizačných zložiek
 • komplexné právne poradenstvo pri fúziách a akvizíciách (mergers & acquisitions)
 • príprava a zmeny korporátnej dokumentácie
 • príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
 • reorganizácia obchodných spoločností a zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločností
 • poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi akcionármi a spoločníkmi (dohody akcionárov, spoločníkov a pod.)
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej správy
 • ochrana práv minoritných akcionárov a spoločníkov, a tiež ochrana obchodných spoločností pred zneužívaním práv minoritných akcionárov a spoločníkov
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
 • zabezpečovanie komplexného outsourcingu právnych služieb

KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE

 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • príprava podkladov pre reštrukturalizáciu spoločností
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení a iných
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY A NEHNUTEĽNOSTI

 • zmluvné zabezpečenie prevodov nehnuteľností
 • príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.)
 • komplexná príprava a realizácia greenfield a brownfield projektov
 • príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami
 • zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní
 • uskutočňovanie právnych auditov v oblasti práv k nehnuteľnostiam
 • komplexné poradenstvo v oblasti reštitučných nárokov a zastupovanie v reštitučných konaniach

BANKOVNÍCTVO A FINANCIE

 • právne poradenstvo v oblasti úverových transakcií, finančných reštrukturalizácií a reorganizácií
 • príprava alebo právna analýza bankových nástrojov a záruk (akreditívy a zmenky, zabezpečovacie nástroje, poistné zmluvy a podmienky), príprava alebo právna analýza súvisiacej zmluvnej dokumentácie
 • právne poradenstvo pri štruktúrovaní finančného zámeru, prípravu a vedenie rokovaní o transakčnej dokumentácii

PRÁVO V OBLASTI ENERGETIKY

 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonávanie činností v oblasti energetiky
 • právne analýzy a vypracovanie stanovísk súvisiacich s otázkami cenovej regulácie a činnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • právne analýzy predpisov z oblasti energetiky a príprava stanovísk na základe požiadaviek klienta
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie, štátnej podpory obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnych zdrojov energie

MEDZINÁRODNÉ A EURÓPSKE PRÁVO

 • právne poradenstvo v oblastiach regulovaných právom Európskej únie, najmä v súvislosti s hospodárskou súťažou, dumpingom a antidumpingom, voľným pohybom tovaru a služieb a verejným obstarávaním
 • zastupovanie klientov v súvislosti s nesprávnou implementáciou európskych právnych noriem do slovenského právneho poriadku
 • ochrana spotrebiteľa v kontexte práva Európskej únie
 • príprava dokumentov s medzinárodným prvkom

PRACOVNÉ PRÁVO

 • príprava pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv
 • príprava interných pracovnoprávnych predpisov
 • príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov vrátane hromadného prepúšťania
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch
 • zastupovanie klientov pri kolektívnom vyjednávaní a zamestnaneckých radách
 • príprava dohôd o dočasnom pridelení zamestnancov

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 • prihlasovanie ochranných známok a podávanie námietok pri prihlasovaní ochranných známok
 • príprava právnych riešení a zmluvnej dokumentácie v oblasti autorského práva, vrátane softvérového práva a práv spojených s doménovými menami
 • poradenstvo v oblasti práv priemyselného vlastníctva a ďalších práv spojených s podnikaním
 • ochrana práv klientov v súvislosti s know-how pri podnikaní a ochrana obchodných mien klientov
 • identifikácia duševného vlastníctva, zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa porušenia práv k duševnému vlastníctvu

PRÁVO HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 • oznamovanie koncentrácií národným úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a prednotifikačné konzultácie
 • zastupovanie v konaniach vo veci zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s cenovou reguláciou v rámci hospodárskej súťaže
 • právna ochrana proti nekalej súťaž